Általános szerződési feltételek

 

Bevezető rendelkezések

 1.           A jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a

KH Projekt Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:

KH Projekt Hungary Kft.

Cégjegyzékszám:

Cg. 07-09-027455

Székhely:

8087 Alcsútdoboz, József Attila út 43.

Adószám:

25800254-2-07

Közösségi adószám:

Statisztikai számjel:

25800254-6202-113-07

Bankszámla:

11711065-21363845-00000000 

Számlavezető:

OTP Bank Nyrt. 

Ügyfélszolgálati elérhetőség:

2053 Herceghalom, Kiserdő utca 3/b.

E-mail:

info@gdprsecurity.hu

, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett

 •      www.gdprsecurity.hu weboldalán (továbbiakban: „Honlap”)
 •      GDPRSecurity elnevezésű mobil alkalmasában (továbbiakban: „Applikáció”)

elérhető (együttesen a továbbiakban: „Platformok”) szerzői jogi védelem alatt álló iratminták (továbbiakban: „Termék”) értékesítését elektronikus kereskedelmi és információs társadalommal összefüggő további kapcsolódó szolgáltatások (együtt a továbbiakban: „Szolgáltatás”) útján végző online áruházának (továbbiakban: „Webshop”) a megrendelője, és minden további a Webshopba belépő felhasználó (továbbiakban együtt: „Megrendelő”) általi használatának feltételeire vonatkoznak. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Webshopon keresztül történő Szolgáltatások és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött további jogviszonyra, kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket.

2.          A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon és Applikációban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon és az Applikációban elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon, Applikációban elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 1.           Az ÁSZF a hatálya alá tartozó valamennyi a Szolgáltatóval kötendő szerződés részét képezi. E körben lényeges feltételként Szolgáltató kiköti, hogy természetes személyekkel jelen ÁSZF hatálya alatt nem szerződik, jogügyletet nem jön létre,– nem teljesít. Szolgáltató kizárólag fogyasztónak nem minősülő önálló jogi személyekkel és önálló jogi személyiséggel nem rendelkező cégekkel köt jelen ÁSZF hatálya alá tartó megállapodást.
 2.           Jelen ÁSZF kiterjed valamennyi a Szolgáltató által elfogadott, Felhasználó jogait és/vagy kötelezettségeit érintő szabályzatra. Így különösen az alábbi linkeken elérhető
 •             Szolgáltató teljesítésbe bevonat partnerinek általános szerződési feltételei, adatvédelmi szabályzataira
 •        https://webid.hu/adatkezeles

szabályzatokra. Amennyiben szabályzatok és ÁSZF rendelkezései egymással ütköznének, vagy ellentmondanak, úgy az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

 

Az ÁSZF hatálya

 1.           Jelen ÁSZF hatálya Webshop igénybevételével létrejövő valamennyi jogviszonyra – így különösen vásárlásra, megrendelésre – kiterjed, meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.
 2.           Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatásai más weboldalon és/vagy mobil alkalmazáson keresztül is elérhető. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásainak minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Webshop rendelési rendszere elérhető.
 3.           Jelen ÁSZF valamennyi Megrendelőjére kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőket, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.
 4.           A jelen ÁSZF 2018. május hó 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Megrendelők a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Webshop alkalmazásával, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.
 5.           A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Megrendelők előzetes értesítése mellett. A Webshopot újonnan igénybe vevő Megrendelők részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik

 

Fogalmak:

 1.        ÁSZF alkalmazásában alábbi fogalmak a következő tartalom szerint értelmezendők:

„Szolgáltató”

 

Jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt jogi személy, amely a Honlap és az Applikáció, és ezen platformokon üzemelő Webshop létrehozója, tulajdonosa, fejlesztője és üzemeltetője, kizárólagos jogosultja.

ÁSZF

Szolgáltató Általános Szerződési Feltétele, amely a mind a Honlapon, mind az Applikációban megismerhető.

Domain-cím: www.gdprsecurity.hu

Honlap

A Szolgáltató hivatalos honlapja, amelyen a Webshopot és szolgáltatásait népszerűsíti és feltünteti, amely segítségével a szolgáltatásokat nyújtja.

Applikáció

Kizárólag aktív online kapcsolattal működő 8.0 vagy frissebb verziószámú android és 10.1 vagy frissebb verziószámú iOS rendszerben futtatható mobilalkalmazása a Szolgáltatónak, amely okos eszközök számára teszik lehetővé a Honlap valamennyi funkciójának könnyebb, internetes böngésző programok használata nélküli használatát.

Termék

Szolgáltató szerzői jogi és szerzői vagyonjogi védelem alatt álló – a Webshopban leírt megkülönböztetés szerinti meghatározások szerinti – iratmintái, sablonjai, és elektronikus dokumentumai, melyek jelen ÁSZF-ben foglat mértékű hozzáférésével és korlátozott módosításával/egyediesítésével a Megrendelők által végzett vagy végeztetett adatkezelés az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) szerinti megfelelőségét kívánja segíti.

Szolgáltatás

A megrendelt Termékek értékesítéséhez kapcsolódó alábbi elektronikus kereskedelmi és információs társadalommal összefüggő szolgáltatásai a Szolgálatónak:

 

Megrendelő jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Termékekre és Szolgáltatásokra jelen okiratba foglalt keretek közötti korlátozott felhasználási jogokat szerez.

E felhasználási jogok elsődleges korlátjai:

-       Megrendelő harmadik személyek részére nem továbbíthatja, különösen nem értékesítheti jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Termékeket, Szolgáltatásokat.

-       Megrendelő a Termékek és bármilyen szolgáltatási elem szerzőjeként magát nem tüntetheti fel.

-       Szolgáltató a Termékek meghatározott részeinek írásvédelemmel látta el, melynek feltörése, az érintett tartalom módosítása, kiegészítése előzetes jóváhagyás hiányában szigorúan tilos.

Előbbiek körében a Megrendelő önálló jogalanyisággal nem rendelkező alegységei, osztályai vagy más belső szervezeti egységei nem tekintendők harmadik személy(ek)nek.

Platformok:

A Webshop – és ezen keresztül a Szolgáltatások – Megrendelők által elérhető kiszolgáló rendszeri.

Jelen ÁSZF-ban a Webshopra történő hivatkozás alatt – külön eltérés hiányában – a Platformokat is megfelelően kell érteni.

Üzleti titok

a Szolgáltató gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv.”) szerinti olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

Megrendelő

Szolgáltató kizárólag jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező cégeket szolgálja ki; természetes személyekkel nem szerződik jelen ÁSZF hatálya alatt.

Előbbiekre tekintettel Megrendelőnek minősül a Honlap és/vagy az Applikáció, azaz a Webshop használója, illetőleg mindenki, aki a Szolgáltató bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatások bármely elemét igénybe veszi/használatát megkezdi, elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit

Egyéb platformok

a Honlapon és Applikáción kívüli olyan platformok, amelyeken az ÁSZF alá tartozó Szolgáltatásokkal összefüggésben jelenhet meg vonatkozó ajánlat.

 

Általános kikötések

 1.        A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a Honlap nyitó oldalán, Applikációban rövid üzenetben tájékoztatja a Megrendelőket. A módosítást követően bármely Szolgáltatásrész használatával a Megrendelő elfogadja az ÁSZF módosítását. A Honlap, Applikáció és Szolgáltatásaik működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen ÁSZF-ből linkelhető egyéb dokumentumok  az ÁSZF részét képezik és kötelezőek minden Megrendelőre.
 2.        A Szolgáltató a Webshop és bármely részlete és az ott megjelenő tartalmak, valamint a Webshop terjesztésének tekintetében fenntart magának minden jogot.
 3.        Tilos a Webshopban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése – ide nem értve a kifejezetten letöltésre szánt tartalmakat – , elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Webshopból, a Honlapról, Applikációból és azok adatbázisaiból, kiszolgáló rendszereiből bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak Szolgáltatónak a Honlapon és/vagy a Applikáción hozzáférhető vagy külön nyilatkozatára való hivatkozással lehet.
 4.        A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webshop tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.
 5.        A Szolgáltató nem garantálja, hogy Webshophoz való hozzáférés 100%-os jellegét. A hozzáférés a Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból – például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) –, éves átlagban - 95 %-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
 6.        Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Megrendelő, vagy a Megrendelők egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.
 7.        Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy minden telefonos vagy más hangalapú (és kép-) kapcsolatfelvételt, így különösen panaszbejelentést a bejelentő előzetes figyelmeztetését követően hangfelvételen rögzítsen.
 8.        Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 9.        Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 10.        Webshop olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Regisztráció

 1.        A Szolgáltatásokat a Webshopban külön erre a célra szolgáló felületen regisztrált Megrendelő veheti igénybe. A Szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött. A Megrendelőnek a Szolgáltató által megkért adatok

Regisztráció során elkért cégadatok, teljesítési és számlázási adatok köre

1.Cégnév

2.Adószám

3.Email cím

4.Jelszó

5.Alkalmazottak száma

megadása mellett a regisztrációval egy idejűleg el kell fogadnia jelen ÁSZF-et. Érvényes regisztráció előfeltétele, hogy a Felhasználó a cégnyilvántartásba bejegyzett olyan önálló jogiszemély vagy önálló személyiséggel nem rendelkező cég, amely nem áll csődeljárás, felszámolás, végelszámolás hatálya alatt. Tekintettel arra, hogy a regisztráció során személyes adatok nem kerülnek megadásra –  ide nem értve a törvényes képviselő(k) cégnyilvántartásban szereplő közérdekből nyilvános adatait (melyek az eredeti céllal összeegyeztethető, törvényben meghatározott célra felhasználhatóak, másokkal közölhetőek és közzétehetőek) – , továbbá erre a későbbiekben sem kerül sor. Előbbiekre figyelemmel Szolgáltató adatkezelése kívül esik a GDPR hatályán, személyesadat kezelésére nem kerül sor. Megrendelőnek a Webshop regisztrációs felületén található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelésre vonatkozó előbbi szabályokat. Önmagában a regisztráció ingyenes.

 1.        Szolgáltató a Megrendelő regisztrációját e-mail útján visszaigazolja, amely során a Megrendelő részére a Webshop – Honlapon és az Applikáción elérhető és regisztrált Megrendelőnként elkülönített egyediesített felhasználói fiók-rendszerben, valós időben szinkronizáltan működő – rendelési felületéhez (továbbiakban: „Kosár”) jelszót (kódot) biztosít. Szolgáltató a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
 2.        A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott cég- és számlázási adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Egyebekben a Webshopban valamennyi váráslói adat szigorú védelme biztosított. Szolgáltató különösen az üzleti titok körébe sorolható adatok illetéktelen személyek részére való hozzáférést gátolja.
 3.        A sikeres regisztrációt követően, Megrendelő a Platformokon található „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud belépni a Webshop Rendelési felületére. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a Platformok elmentsék a bejelentkezését és a következő alkalommal ne kelljen belépnie. Ezt a „Belépve maradok” lehetőség kiválasztásával teheti meg.
 4.        Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@gdprsecurity.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

Szolgáltatások igénybevétele, Termékek vásárlása, megrendelése

 1.        Megrendelő a kérdőív menü kitöltését követően, illetve az első dokumentumcsomag vásárlását követően a Webshopban megrendelhető, kategóriákba rendezett Szolgáltatások, Termékek között a Platformokon található szolgáltatás- és termékkategória menüpontok (pl. dokumentumtár) valamelyikére kattintást követően böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt Szolgáltatást, Terméket.
 2.        Megrendelő a megrendelni kívánt Szolgáltatás, Termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb választható tulajdonságáról, a Szolgáltatás-,Termék nevére vagy a Terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
 3.        Megrendelő a Szolgáltatás, Termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Megrendel” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt Szolgáltatást, Terméket.
 4.        A „Tovább” gombra kattintva a Megrendelőnek ki kell választania a fizetési módot – részletes leírás az egyes fizetési módok alatt olvasható (ezek Szolgáltató általi módosítása Megrendelő megrendelési folyamata alatt nem eszközölhető) – és ismételten a ”Tovább” gombra kattintva a Megrendelőt az adatellenőrző felületre navigálja a Webshop.
 5.        Az összesítő felületen Megrendelőnek lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt Terméket/Szolgáltatást, annak árát, az általa választott fizetési és azt, hogy a Szolgáltató milyen elektronikus címre teljesítsen.

Megrendelőnek az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

 1.        Az oldal alján található „Megrendelem” gombra kattintást követően pedig, Megrendelő véglegesen elküldi a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is értesíti a Megrendelőt, ahol a Megrendelő megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Minden rendben megrendelem” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet; így Várásló, mint az adott-megrendelés vevője lesz szerződő fél. Ennek megfelelően a Szolgáltató és a Megrendelő együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak azzal, hogy Szolgáltató jogosult teljesítési segédet alvállalkozót igénybe venni a Szolgáltatások során
 2.        A megrendelésének állapotát a regisztrált Megrendelő a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Adataim” feliratra kattintást követően "Korábbi rendeléseim" menüpont alatt. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.
 3.        Szolgáltató a Megrendelés elfogadásával egyidejűleg végrehajtja – pl.: e-mail útján továbbítja a Terméket, és amennyiben ilyen tartozik hozzá, a jelszót – , illetve ha ez rögtön nem lehetséges, megkezdi a teljesítést a Webshopban az egyes Termékek, Szolgáltatások jellegétől és az ott tett eltérésekkel közölt információknak megfelelően.

 

Termékek ára

 1.        A Webshopban megjelenített árak, díjak az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve, bruttó árak.
 2.        A Szolgáltatások, Termékek ára magyar forintban („HUF” vagy „Ft”) kerül feltüntetésre.
 3.        A fizetendő végösszeg az adott megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 4.        Szolgáltató nem vállal felelősséget a bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0,- Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást, Terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, az adott Megrendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a Szolgáltatás, Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő – Szolgáltató vonatkozó tájékoztatásának megfelelő módon és határidő mellett – eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a Szolgáltatást, Terméket vagy sem. Megrendelő döntését követően Szolgáltató újabb visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelés véglegesítéseként.
 5.        Szolgáltató a megrendelt Szolgáltatásokról, Termékekről a Megrendelő részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre e-számlát küldd. Megrendelő az adott Termék, Szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor (e-mailben) teljesíti.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződések

 1.        A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb negyvennyolc (48) órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelőrészére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és teljesítési információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt Szolgáltatások, Termékek felsorolását, mennyiségét, egyes tételek bruttó árát és a fizetendő bruttó végösszeget.
 2.        Ha a Megrendelő megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt egy (1) napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt megrendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
 3.        Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb negyvennyolc (48)  órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
 4.        Előbbiek szerinti visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között, mint szerződő Felek között az adott megrendelésnek megfelelő tartalommal.
 5.        Szerződő Felek közötti szerződések nyelve magyar.
 6.        Megrendeléssel létrejött szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek azzal, hogy azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb papíralapon sem hozzáférhetők, kivéve, ha jogszabály az adott megrendelésre eltérő kötelező  rendelkezést tartalmaz – ebben az esetben az adott szerződés nyomtatott példányát Megrendelő a megrendelésen belül megadott módon vagy megfelelő jogosultsággal rendelkező képviselője útján veheti át Szolgáltatótól

Ugyanakkor a Megrendelő szerződés/megrendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a Webshop "Korábbi megrendeléseim" menüpontjában. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

 1.        Tilos a lefoglalt, megrendelt Szolgáltatásokat, Termékeket tovább értékesíteni. Ezen különösen a Szolgáltatás, Termék harmadik felek részére történő, magasabb áron való tovább értékesítését kell érteni. Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy kizárja az olyan Megrendelőket a Webshopból, akik előbbi a szabályt megszegik. Ilyen esetekben a Szolgáltató a folyamatban lévő megrendelések törlésére is jogosult. A pedig köteles megtéríteni minden olyan veszteséget, amely a Szolgáltatónál felmerült.

 

Jótállás

 1.        Az egyes Szolgáltatásokra, Termékekre vonatkozó jótállási feltételek eltérhetnek, melyre tekintettel Szolgáltató idevonatkozó vállalását a Webshopon belül a Szolgáltatás- és Termékleírásoknál közli (ezek Szolgáltató általi módosítása Megrendelő megrendelési folyamata alatt nem eszközölhető) azzal, hogy a Szolgáltatások és Termékek egyedi felhasználására, valamint arra figyelemmel, hogy Szolgáltató ezek pontos részleteit nem ismerhette előre, Szolgáltató fenntartja jogát, hogy egyes Szolgáltatásai és Termékei Megrendelők egyedi felhasználhatósága, illetve felhasználása tekintetében bekövetkező bármilyen jogsértés, kár, következmény – a Szolgáltató szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozásának esetét kivéve – tekintetében jótállási kötelezettségeit teljes körűen kizárja.
 2.        Szolgáltató rögzíti és Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja, hogy a Termékek és bármilyen kapcsolódó Szolgáltatás felhasználása nem jelenti a GDPR vagy más adatvédelmi szabályoknak történő teljeskörű megfelelőségét, továbbá e dokumentumok felhasználásából fakadó károkért sem Megrendelő sem harmadik személyek irányában Szolgáltató nem felel.

 

Szerzői jogi kikötések

 1.        Szolgáltató lényeges feltételként rögzíti, hogy Webshopon elérhető Terméknek nem kizárólagos szerzője, melyre tekintettel, a Megrendelők a Termékeknek fogalmilag is csak az alábbi keretek közötti, jogosult nem kizárólagos felhasználási jogokat tud biztosítani (al-licensz), Megrendelők csak e keretek között szerezhetnek Termékekre vonatkozó, kizárólag saját maguk számára hasznosítható nem kizárólagos felhasználási jogokat.
 2.        Szolgáltató a Termékek meghatározott részeit írásvédelemmel látta el, melynek feltörését, az érintett tartalom módosítását, kiegészítését Szolgáltató súlyos jogsértésnek tekinti és jogosult ilyen esetekre előzetesen az egyes Termékek vonatkozásában eltérő mértékű kötbért kikötni. Továbbá Szolgáltató jogosult a jogsértő Megrendelőt meghatározott időre vagy végérvényesen kizárni a Webshop regisztrált felhasználói köréből.
 3.        Megrendelő szigorúan tilos a Termékek részben vagy egészben harmadik személyek részére történő megosztása, átadása. Ezen kötelezettség megszegése esetére Szolgáltató jogosult előzetesen az egyes Termékek vonatkozásában eltérő mértékű kötbért kikötni. Továbbá Szolgáltató jogosult a jogsértő Megrendelőt meghatározott időre vagy végérvényesen kizárni a Webshop regisztrált felhasználói köréből.
 4.        Termékek ellenérétékének megfizetése nem eredményezi az egyes dokumentumokkal összefüggő, szerzői vagyoni jogok átruházását. A Termékek tovább értékítése szigorúan tilos.
 5.        Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával egyúttal kifejezett kötelezettségeként vállalja, hogy a fentiekben foglalt szerzői-vagyoni jogi kikötéseket betartja és másokkal – így különösen munkavállalóval –  is betartatja. Megrendelő tovább tudomásul veszi, hogy a Termékek módosítható tartalmának megváltoztatásával nem szerez az érintett Terméken szerzői jogot, különösen nem szerzői vagyoni jogokat. Valamint Megrendelő kifejezett kötelezettségeként vállalja, hogy nem tesz olyan lépéseket, amelyek egyébként a Szolgáltató és/vagy tényleges szerző(k) szerzői jogát sérthetik.
 6.        Fentieken túl is a szerzői jogok megsértése esetén a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 1.        A Megrendelő a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.
 2.        Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.
 3.        Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 4.        Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
 5.        Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 6.        Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt harminc (30) napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
 7.        A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a megrendelési adatoknak megfelelően az egyedi szerződésekben foglaltak és Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók.
 8.        Jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő, Szolgáltatóval együtt, mint szerződő felek kifejezetten elfogadják, hogy az ÁSZF-el, illetve hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatos valamennyi közöttük felmerülő vitás kérdést törekednek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, bármely vita elbírálására, amely a jelen ÁSZF-ből, egyedi szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbírók száma a Felek megállapodása alapján három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.
 9.        Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

 

Kelt.: Budapest, 2018. május hó 25. napja.

 

 

 

KH Projekt Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

Kenéz Krisztián

ügyvezető

Szolgáltató

 

« vissza

Gondolatok a GDPR-ről

Tudta, hogy 2018. május 25.-e után a hazai KKV cégek is büntethetőek egy adatvédelmi incidens miatt?
Tudta, hogy a büntetés az előző éves átbevétel 4% is lehet?
Tudta, hogy a GDPR szerint garantálni kell, hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni a rendszerekhez, illetve fontos, hogy minden naplózva, dokumentálva legyen?